CBSE Results

 

Result at a glance CLASS : X & XII           
EXAM   YEAR   STUDENTS PASS %   I CLASS %   DIST.%            
X 2006 73 98.63 38.36 52.05          
XII 2006 32 100 62.5 34.38          
X 2007 73 100 98.61 66.67          
XII 2007 36 94.44 94.44 55.55          
X 2008 80 100 95 50          
XII 2008 38 100 97.37 28.95          
X 2009 80 80 98.75 76.25          
XII 2009 40 100 100 52.5          
X 2010 79 100 100 91.13          
XII 2010 29 100 93.1 31.03          
X 2011 78 100 100 91.02          
XII 2011 24 95.83 95.83 41.66          
X 2012 73 100 100 95.89          
XII 2012 22 90.91 90.91 40.91          
X 2013 76 100 100 85.52          
XII 2013 34 100 100 52.94          
X 2014 82 100 95.12 67.07          
XII 2014 29 100 100 58.62          
2015 80 100 100 71.25          
XII  2015 42 100 100 90.47          
2016 78 100 100 78.2          
XII  2016 40 100 97.5 60          
X  2017   81 100 100 79.01          
XII 2017 36 97.22 100 63.89          
X 2018  81 100 97.53 86.42          
XII 2018 41 100 100 73.17          
                     
Subject Averages of X & XII
CLASS   YEAR   ENG   MAR   PHY.   SCI.   CHEM   MATHS   S.SCI   BIO   HINDI  
X   2005 63.8 79.85 72.58 72.74 74.43
XII   2005 71.97  -  66.51 65.19 69.1 68.22 75
X   2006 73.2 84.74 69.19 66.96 81.53
XII   2006 65.69 70.72 67.44 77.74 72.75 88.67
X   2007 78.93 85.74 70.54 75.83 79.25
XII   2007 72.92 68.06 74.17 79.31 78.96 85
X   2008 79.28 76.4 69.53 75.3 75.6
XII   2008 68.92 91.08 67.52 64.57 89.75 77.06
X   2009 76.78 87.95 73.84 78.28 87.61
XII   2009 80.4 94.47 68.55 73.95 69.1 85.64
X   2010 84.24 89.14 76.75 88.27 84.83
XII   2010 66.41 93.08 67.07 66.07 69.11 82.24 82
X 2011 83.74 92.46 83.27 81.54 86.97
XII 2011 74.46 95.3 61.96 68.83 76.25 79.71
X 2012 84.97 94.68 81.1 86.52 89.15
XII 2012 69.18 93.62 65.59 66.73 66.82 69 85.8
X 2013 78.38 94.39 75.79 78.86 81.13
XII 2013 76.41 94.36 72.74 70.94 75.62 75.75 89.5
X 2014 80.27 91.52 71.76 71.9 76.95
XII 2014 87.17 96.76 68.34 67.79 69.93 76.57 88
X 2015 80.59 95.25 75.2 66.49 78.1
XII 2015 81.88 95.9 88.17 82.45 75.82 90.69 89.75
X 2016 81.59 92.97 76.56 72.35 78.03
XII 2016 60.03 96.11 79.5 82.4 62.39 90.23 95.75
X 2017 84.93 95.11 - 75.1 - 75.05 79.78 - -
XII 2017 81.47 98 78.06 - 80.92 56.42 - 82.5 94.4
X 2018 82.54 92.25 - 76.86 - 78.91 88.58 - -
XII 2018 79.24 96.14 82.2 - 73.24 74.11 - 77.84 86
                     
AISSCE (CLASS  X) TOPPERS          
S.N. Name of the Student  Year  Marks  %        
1  Kum. Meenakshi V. Patil  1996 427 85.4        
2  Mast. Sandip L. Kaledhonkar  1997 407 81.4        
3  Mast. Amol B. Patil  1998 419 83.8        
4  Mast. Ruviraj P. Gondkar  1999 449 89.8        
5  Mast. Parvez I. Jamadar  2000 443 88.6        
6  Mast. Aman B. Mujawar  2001 416 83.2        
7  Kum. Swapnali Pawar  2002 434 86.8        
8  Mast. Avinash Patil  2003 454 90.8        
9  Kum. Asmita Chougale  2004 459 91.8        
10  Kum. Jaymala Patil  2005 463 92.6        
11  Mast. Amit Longate  2006 479 95.8        
12  Mast. Nikhil Bhosale  2007 455 91        
13  Mast. Rushikesh Bhagat  2008 468 93.6        
14  Mast. Suraj Chavan  2009 472 94.4        
15  Mast. Pritam Patil  2010 470 94        
16  Mast. Gaurav Raut  2011 475 95        
17  Kum. Shreya Gaikwad  2012 480 96        
18  Kum. Nirmala Mane 2013 482 96.4        
19  Kum. Ashwini Pawar  2014 469 93.8        
20  Mast. Navjeevan Kasture  2015 471 94.2        
21  Mast. Sushant Sanjay Maske  2016 459 91.8        
22  Kum. Shital Bharate 2017 476 95.2        
23  Kum. Madhuri Popat Mali 2018 483 96.6        
                     
AISSCE (CLASS  XII) TOPPERS          
S.N.  Name of the Student  Year  Marks  %        
1  Kum. Meenakshi V. Patil  1998 446 89.2        
2  Mast. Sandeep L. Kaledhonkar  1999 385 77        
3  Mast. Amol B. Patil  2000 471 94.2        
4  Mast. Shamim A. Dhalait  2001 448 89.6        
5  Mast. Hrishikesh Toro 2002 441 88.2        
6  Mast. Hariprasad Alave  2003 400 80        
7  Kum. Swapnali Pawar  2004 410 82        
8  Mast. Avinash Patil  2005 443 88.6        
9  Mast. Rahul Kumbhar  2006 440 88        
10  Mast. Ramesh Gaikwad  2007 451 90.2        
11  Mast. Amit Longote  2008 472 94.4        
12  Mast. Sunil Hazare  2009 446 89.2        
13  Mast. Nitesh Shinde  2010 462 92.4        
14  Mast. Onkar Ranade  2011 458 91.6        
15  Mast. Harshal Shete  2012 446 89.2        
16  Mast. Akash K. Manglekar  2013 471 94.2        
17  Kum. Bhagyashree Patil  2014 440 88        
18  Mast. Jaydeep Karve  2014 440 88        
19  Kum. Nirmala Mane  2015 471 94.2        
20  Kum. Snehal Mane  2015 471 94.2        
21  Kum. Yogita Ramling Patil  2016 450 90        
22 Mast. Navjeevan Kasture 2017 480 96        
23 Mast. Anup Sadashiv Hujare 2018 457 91.4